Warning: htmlspecialchars(): charset `ISO-8859-2' not supported, assuming utf-8 in /przewodnik-sudecki.net/wp-content/plugins/jquery-vertical-accordion-menu/dcwp_jquery_accordion_widget.php on line 246
Publikacje

Publikacje

Wybrany dorobek naukowy:

 1. Rozwój osadnictwa nadmorskiego na przykładzie Jastrzębiej Góry, [w:] Szwichtenberg A. (red.), Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr 9, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002, s. 161-168.
 2. Rola Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w kształtowaniu turystyki, edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego. [w:] Śmigielska M., Słodczyk J. (red.),  Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Materiały konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Opole, 2003, s. 533-537.
 3. Analiza ruchu turystycznego miejscowości letniskowej na przykładzie Jastrzębiej Góry w świetle badań ankietowych, Słupskie Prace Geograficzne, 2003, nr 1, s. 69-80.
 4. Znaczenie sportów wodnych w aktywizacji strefy wybrzeża województwa pomorskiego. [w:] Michalczyk Z. (red.), Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 2004, s. 691-696.
 5. Iwołgińsk – zreaktywowany ośrodek buddyzmu tybetańskiego w Rosji, Perigrinus Cracoviensis, 2005, nr 16, s. 271-277.
 6. Natężenie ruchu samochodowego w świetle badań terenowych na przykładzie miasta Władysławowa. [w:] Dutkowski M. (red.), Zagospodarowanie  przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce. Materiały konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szczecin, 2005, s. 26-30.
 7. Osiągnięcia Polaków w eksplorowaniu gór wysokich, Słupskie Prace Geograficzne, 2005, nr 2, s. 107-112.
 8. Kształtowanie poglądów ekologicznych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. [w:] Kowalak A. i Rydz E. (red.), Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk, 2005, s. 316-324.
 9. Komercyjne wyprawy wysokogórskie i ich konsekwencje. [w:] Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, Dokumentacja geograficzna,  PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, 2006, nr 33, s.167-171.
 10. Obiekty turystyki kwalifikowanej na Półwyspie Helskim, Słupskie Prace Geograficzne, nr 3, 2007, s. 231-236.
 11. Wypadki taterników i alpinistów polskich w okresie 1950-2000, [w:] Strzyż M., Świercz A. (red.), Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, Kielce, 2007, t. III, s. 67-73.
 12. Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego (współautor: K. Parzych), [w:] Maik W., Marciniak K., Problemy turystyki XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007,  t. 6,  s. 93-102.
 13. Obraz społeczno- demograficzny polskich himalaistów na podstawie wybranych wypraw wysokogórskich, [w:] Maik W., Marciniak K., Problemy turystyki XXI wieku, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007,  t. 6, s. 349-355.
 14. Intensywność ruchu samochodowego w obszarach otaczających park narodowy i jej wpływ na przyrodę na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego (współautor: K. Parzych), [w:] Rydz E., Kowalak A.(red.), Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, Akademia Pomorska w Słupsku, 2008, s. 258-266.
 15. Pionierskie wyczyny Polek na górskich szlakach i skalnych ścianach, Słupskie Prace Geograficzne, 2008, nr 5, s. 43-51.
 16. Zagospodarowanie turystyczne doliny Horcones, [w:] Świątek D., Bednarek M., Siłka P. (red.), Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, Dokumentacja Geograficzna, 2008,  nr 36, s. 268-273.
 17. Konflikty płci na wyprawach wysokogórskich (współautor: J. Szczepankiewicz-Battek), [w:] Płonka-Syroka B. (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych  kulturach świata, Wyd. DiG, Warszawa, 2008, s. 295-306.
 18. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na obszarze Pojezierza Ińskiego (współautor: K. Parzych), Słupskie Prace Geograficzne, 2009,  nr 6, s. 103-116.
 19. Przedwojenne polskie wyprawy a rozwój współczesnej turystyki wysokogórskiej, [w:] Leniartek M. (red.), Terra Incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2009, s. 245-253.
 20. Błękitna Szkoła stymulatorem rozwoju edukacji i turystyki w województwie pomorskim (współautor: G. Czapiewska), [w:] Leniartek M. (red.), Terra Incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2009, s. 273-281.
 21. Wysokogórska biografia na przykładzie Andrzeja Zawady, Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz (współautor: M. Wieczorek), [w:] Szczepankiewicz- Battek J., Dąbrowska M. (red.), Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2010, s. 47-62.
 22. Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2011,  R.13, Zeszyt 3 (28),  s. 48-53.
 23. Dywersyfikacja kontra schematyzacja. Praga w ofertach turystycznych biur podróży Pomorza Środkowego (współautor: A. Zienkiewicz), Leniartek M. (red.),  Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2011, s. 125-139.
 24. Zamknięta strefa rejonu Czarnobyla jako miejsce destynacji turystów, Słupskie Prace Geograficzne, 2011, nr 8, s. 37-46.
 25. Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki, Słupskie Prace Geograficzne (współautor: W. Lewandowski), 2011,  nr 8, s. 47- 56.
 26. Zróżnicowanie oferty pobytowej na przykładzie przygranicznych uzdrowisk Sudetów Wschodnich (współautor: M. Żochowska), (red). Łuczak J., Szczepańska M., Bronowicki S. [w:] Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej (red.), Wyd. Wielkopolskiej Wyższej  SzkołyTurystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2012, nr 6 /12, s. 229-249.
 27. Dominanty turystyczne krajobrazu otwartego Euroregionu Glacensis powstałe w wyniku współpracy transgranicznej (współautor: M. Żochowska, I. Tylman), red. J. Łach, A. Zaręba, [w:] Studia Krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane znaki i symbole w krajobrazie, 2012, t. III, s. 349-374.
 28. Zróżnicowanie państwowych uprawnień turystycznych w świetle przepisów prawnych (współautor: T. Legutko), [w:] Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej, (red) Morawski M., Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2012, s. 227-241.
 29. The development of tourism as the determiner of changes of natural and antropogenic environment in the time of globalization, Seventh International Conference (współautor: A. Zienkiewicz), Security in the age of global changes, St. Klement Ohridski University, Sofia, 2012, s. 161-166.
 30. Kolej w Dolinie Białej Lądeckiej jako niewykorzystany element krajobrazu kulturowego (współautor: M. Żochowska, I. Tylman), [w:] Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2012, nr 18,  s. 115-128.
 31. Możliwości rozwoju sztolni pouranowych w Kletnie na potrzeby turystyki i edukacji (współautor: T. Marek), II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów podziemnych w Polsce, Wieliczka, 2012, s. 97-114.
 32. Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euregionu Glacensis (współautor: M. Żochowska), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,  Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012, z. 29, s. 282-294.
 33. Komercjalizacja gór wysokich na przykładzie szczytu Aconcagua, [w:] Nowa ekonomia turystyki kulturowej, red. M. Leniartek, K. Widawski, Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław, 2012, s. 69-84.
 34. Geografia regionalna świata. Zeszyt ćwiczeń dla studentów geografii i kierunków pokrewnych (współautor: M. Wieczorek), Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2012, ss. 176.
 35. Tourism as a factor of increasing crime rate in seaside towns: a case of Władysławowo, Baltic Coastal Zone, 2012, nr 16, s. 77-88.
 36. Wyspa Wielkanocna jako współczesny cel turystyczny, Słupskie Prace Geograficzne, 2012,  nr 9,  s. 43-60.
 37. Turystyczne jaskinie Czech i Moraw (współautor: I. J. Olszak), Słupskie Prace Geograficzne, 2012, nr 9, s. 61-78.
 38. Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Dolinie Dzikiej Orlicy (współautor: W. Borkiewicz), Orlické Hory a Podorlicko, 2012,  nr 19, s. 297-309.
 39. Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, red. W. Gulczyński, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., 2012, s. 255-276.
 40. Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny. Testy i zagadnienia. Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2013, ss. 205.
 41. Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda” (współautor: R. Borzęcki), Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, z. 5, red. P. Zagożdżon, M. Madziarz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013, s. 15-25.
 42. Żeglarstwo deskowe szansą rozwoju gospodarki turystycznej Półwyspu Helskiego (współautor: D. Narożna), Regiony Nadmorskie, 2013, nr 21, Wyd. Bernardinum, Gdańsk- Pelplin, s. 135-144.
 43. Współczesne wykorzystanie obiektów sakralnych Pragi, [w:] Obiekty religijne w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2013, nr 21,  s. 181-195.
 44. Geotourist attractions of the Klesnica Valley (współautor S. Koszela), Geoturystyka, 2013, nr 32-33, s. 13-24.
 45. Atrakcje turystyczne Czeskiego Raju, Słupskie Prace Geograficzne, 2013, nr 10, s. 73-87.
 46. Pasmo Hindukusz jako cel eksploracji polskiej w latach 1960-1983, Słupskie Prace Geograficzne, 2013, nr 10, s. 89-107.
 47. Symboliczne cmentarze ludzi gór w krajobrazie górskim (współautor: D. Narożna), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2014, nr 22, s.41-51.
 48. Wpływ transformacji ustrojowej na kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, ss. 156.
 49. Próby tworzenia nowej jednostki administracyjnej na przykładzie Jastrzębiej Góry, Regiony Nadmorskie. Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2014, nr 22, s. 73-82.
 50. Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, t. 3, s. 321-342.
 51. Położenie Sudetów, jednostki fizyczno-geograficzne (współautor I. J. Olszak) [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, s. 7-30.
 52. Flora i fauna w Sudetach (współautor W. Giża) [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 192-226.
 53. Ochrona przyrody w Sudetach, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 227-261.
 54. Uzdrowiska sudeckie, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 313-333.
 55. Historia turystyki, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014,s. 383-405.
 56. Karakorum jako rejon eksploracji wysokogórskiej Polaków do 1989 r., Słupskie Prace Geograficzne, 2014, nr 11, s. 91-103.
 57. Sakralne podziemia Republiki Czeskiej jako atrakcja turystyczna, Słupskie Prace Geograficzne, 2014,  nr 11, s. 105-117.
 58. Walory geoturystyczne Ziemi Kłodzkiej, Wyd. Silesia, 2015, ss. 79.
 59. Tradycja wobec komercjalizacji na przykładzie muzeów górnictwa węglowego regionu sudeckiego (współautorzy R. Borzęcki, T. Marek), III Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, Wieliczka, 2015, s. 69-83.
 60. Tourist traffic in the Aconcagua massif area, (współautor M. Wieczorek), Quaestiones Geographicae, 2015, nr 34(3),  s. 65-76.
 61. Himalaje jako kierunek geograficzny polskich wypraw wysokogórskich do 1989 roku, Słupskie Prace Geograficzne, 2015, nr 12, s. 47-68.
 62. Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny w rejonie masywu Mont Blanc, Słupskie Prace Geograficzne, 2015, nr 12, s. 69-84.
 63. Programy edukacyjne Krkonošského národního parku (KRNAP), Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 2015, 17, z. 45 nr 4, s. 155-162.
 64. Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika (współautor R. Borzęcki) (streszczenie), 2016.
 65. Krajobraz sakralny Ziemi Kłodzkiej, [w:] Kultura Ziemi Kłodzkiej – tradycje i współczesność”, Uniwersytetu Wrocławskiego, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław, 2016, s. 217-244.
 66. Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika (współautor R. Borzęcki), Hereditas Minariorum, 2016, nr 3, s. 109-133 (ISSN 2391-9450).
 67. Commercialisation as a factor of mountainous areas development, Hradec Economic Days, University of Hradec Králové, 2016, s. 128-133, ISSN 2464-6059.
 68. Cultural heritage properties of the Czech Republic, [w:] Tourism role in the regional economy, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, S. Toczek-Werner, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, 2016, vol. 6, s. 116-127 (ISBN 978-83-937018-8-9).
 69. Andy jako rejon eksploracji górskiej Polaków do 1989 r., Słupskie Prace Geograficzne, 2016, nr 13, s. 83-104.
 70. Formy ochrony przyrody w Republice Czeskiej (współautorzy: J. Vavrušková, M.Battek), Słupskie Prace Geograficzne, 2016, nr 13,  s. 105-121.
 71. Исторические памятники Польши как объекты культурного наследия, Могилевский меридиан,  2017, No 1-2, s. 86-89.
 72. Niewykorzystane dziedzictwo górnicze Ziemi Kłodzkiej (The unused mining heritage of Kłodzko Land), IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, red. J. Godłowski, Wieliczka, 2017, s. 176-203 (ISBN 978-83-63348-22-9).
 73. Geotourist assets of coastal zone between Władysławowo and Jastrzębia Góra, Baltic Coastal Zone (współautor I. J. Olszak), 2017, vol. 21, p. 91 – 108.
 74. Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (współautor A. Wiśniewska), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2017, R. 19, z. 52/3, s. 125-133.
 75. Wybrane kamieniołomy Ziemi Kłodzkiej i ich wykorzystanie geoturystyczne, Hereditas Minariorum, 2017, t. 4, s. 153-170.
 76. Alpy jako kierunek wyjazdowy Polaków do 1989 roku, Słupskie Prace Geograficzne, 2017, nr 14, s. 109-136.
 77. Obiekty geoturystyczne Moraw i Śląska (współautorzy: I. J. Olszak, J. Hebelka), Słupskie Prace Geograficzne, 2017, nr 14, s. 137-154.
 78.  Pozaalpejskie góry Europy jako cel wypraw polskich wspinaczy, Słupskie Prace Geograficzne, 2018, nr 15, s. 19-38.
 79. Geoturystyczne obiekty Czech (zachodnia część Republiki Czeskiej); (współautorzy: I. J. Olszak, M. Skalka),  Słupskie Prace Geograficzne, 2018, nr 15, s. 39-65.
 80. Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego (współautor: Ł. Marszałek), Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2018,
  t. 7, s. 225- 242.
 81. Geotourism valorisation of selected quarries od Kłodzko Region and Cieszyn Foothills (współautor: K. Kasprowska-Nowak),  Quaestiones Geographicae, 2019, vol. 38, p. 41-51.
 82. Ślady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza w relacjach polskich podróżników XVIII i XIX wieku, Przegląd Geologiczny, 2019, vol. 67, nr 11, s. 878–882.
 83. Obiekty noclegowo-żywieniowe Ziemi Kłodzkiej na przełomie XVIII i XIX wieku  na podstawie relacji podróżników, [w:] Rzeczpospolita domów. Karczmy, zajazdy, gospody, red. K. Krawiec- Złotkowska, t. V, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk, 2019, s. 412-420.