Publikacje

Publikacje

Wybrany dorobek naukowy:

 

 1. The role of open-air calvaries in the context of landscape heritage protection of the eastern sudetes (współautor J. Łach), Geojournal of tourism and geosites, 2024, 52(2), 489-501.
 2. Dominanty sakralne w krajobrazie górskim ziemi kłodzkiej (współautor: J. Łach, B. Szczepańska), [w:] Dziedzictwo sakralne a tożsamosć kulturowa, red.
  A. Marek, J. Łach, 2024, 183-205.
 3. Industrial legacy towards modern urban environment: A comparative study of Wroclaw and Brno (współautorzy: J. Kunc, D. Sikorski, M. Novotná, P. Brezdeń, D. Ilnicki, P. Tonev), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2023, No 61, p. 71-92.
 4. Współczesna rola małych kalwarii w kontekście ochrony dziedzictwa krajobrazowego ziemi kłodzkiej (współautor J. Łach), Studia Periegetica, 2023, nr. 4, s. 91-112.
 5. Święty Jan Nepomucen, jego kult i związki z ziemią kłodzką, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2023.
 6. Przejawy kultu św. Jana Nepomucena na przykładzie Czech i Polski, [w:] Doskonalenie jakości usług przewodnickich w dobie pandemii, red.T.Lesiów, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 2023, 393-411.
 7. Geotourism potential of show caves in Poland, (współautorzy: A. Zieliński, Zb. Zwoliński), Quaestiones Geographicae, 2022, 41(3), s. 169–181.
 8. Culinary tourism in Lower Silesia (Poland) in 2014-2017, (współautor: A. Wiśniewska), GeoJournal of Tourism and Geosites, 2021, Year XIV, vol. 34, no. 1, p.226-232.
 9. City profile: Poznań – One of the “normals” in the centre of Europe, (współautorzy: A. Zaręba, K. Widawski, K. Kołodziejczyk, A. Krzemińska, A. Rozenkiewicz), Cities, 2021, 111 (4), 103095.
 10. Reminiscencje z podróży Polaków po Sudetach na podstawie XIX-wiecznych relacji, Geohistorica, 2020, nr 8, s. 158-177.
 11. Sudeckie wapienniki jako spuścizna dziedzictwa górniczego, Hereditas Minariorum,2020, t. 6, s. 39-43.
 12. Natural and anthropogenic transformations of the natural environment in the “Kępa Redłowska” Reserve (współautor I. J. Olszak), Studia Quaternaria, 2020, vol. 37, no. 1, s. 5–14.
 13. Aspekty pracy przewodników górskich sudeckich na ziemi kłodzkiej (współautor D. Calińska-Rogala), [w:] Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, red. A. Marek, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2020, s. 260-280.
 14. Dziedzictwo przemysłu i techniki ziemi kłodzkiej, [w:] Ziemia kłodzka w kulturze, architekturze, przyrodzie, red. A. Marek, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2020, s. 109-126.
 15. Obiekty noclegowo-żywieniowe Ziemi Kłodzkiej na przełomie XVIII i XIX wieku  na podstawie relacji podróżników, [w:] Rzeczpospolita domów. Karczmy, zajazdy, gospody, red. K. Krawiec- Złotkowska, t. V, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk, 2019, s. 412-420.
 16. Ślady geologii i górnictwa Sudetów oraz ich przedgórza w relacjach polskich podróżników XVIII i XIX wieku, Przegląd Geologiczny, 2019, vol. 67, nr 11, s. 878–882.
 17. Geotourism valorisation of selected quarries od Kłodzko Region and Cieszyn Foothills (współautor: K. Kasprowska-Nowak),  Quaestiones Geographicae, 2019, vol. 38, p. 41-51.
 18. Obiekty militarne jako element krajobrazu kulturowego Półwyspu Helskiego (współautor: Ł. Marszałek), Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, 2018,
  t. 7, s. 225- 242.
 19.  Pozaalpejskie góry Europy jako cel wypraw polskich wspinaczy, Słupskie Prace Geograficzne, 2018, nr 15, s. 19-38.
 20. Geoturystyczne obiekty Czech (zachodnia część Republiki Czeskiej); (współautorzy: I. J. Olszak, M. Skalka),  Słupskie Prace Geograficzne, 2018, nr 15, s. 39-65.
 21. Wybrane kamieniołomy Ziemi Kłodzkiej i ich wykorzystanie geoturystyczne, Hereditas Minariorum, 2017, t. 4, s. 153-170.
 22. Alpy jako kierunek wyjazdowy Polaków do 1989 roku, Słupskie Prace Geograficzne, 2017, nr 14, s. 109-136.
 23. Obiekty geoturystyczne Moraw i Śląska (współautorzy: I. J. Olszak, J. Hebelka), Słupskie Prace Geograficzne, 2017, nr 14, s. 137-154.
 24. Исторические памятники Польши как объекты культурного наследия, Могилевский меридиан,  2017, No 1-2, s. 86-89.
 25. Niewykorzystane dziedzictwo górnicze Ziemi Kłodzkiej (The unused mining heritage of Kłodzko Land), IV Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, red. J. Godłowski, Wieliczka, 2017, s. 176-203 (ISBN 978-83-63348-22-9).
 26. Geotourist assets of coastal zone between Władysławowo and Jastrzębia Góra, Baltic Coastal Zone (współautor I. J. Olszak), 2017, vol. 21, p. 91 – 108.
 27. Wykorzystanie geoturystyczne kamieniołomów Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego (współautor A. Wiśniewska), Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2017, R. 19, z. 52/3, s. 125-133.
 28. Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika (współautor R. Borzęcki) (streszczenie), 2016.
 29. Krajobraz sakralny Ziemi Kłodzkiej, [w:] Kultura Ziemi Kłodzkiej – tradycje i współczesność”, Uniwersytetu Wrocławskiego, red. E. Białek, W. Browarny, M. Ruchniewicz, Wrocław, 2016, s. 217-244.
 30. Pozostałości górnictwa rud uranu w Masywie Śnieżnika (współautor R. Borzęcki), Hereditas Minariorum, 2016, nr 3, s. 109-133 (ISSN 2391-9450).
 31. Commercialisation as a factor of mountainous areas development, Hradec Economic Days, University of Hradec Králové, 2016, s. 128-133, ISSN 2464-6059.
 32. Cultural heritage properties of the Czech Republic, [w:] Tourism role in the regional economy, red. J. Wyrzykowski, J. Marak, S. Toczek-Werner, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, 2016, vol. 6, s. 116-127 (ISBN 978-83-937018-8-9).
 33. Andy jako rejon eksploracji górskiej Polaków do 1989 r., Słupskie Prace Geograficzne, 2016, nr 13, s. 83-104.
 34. Formy ochrony przyrody w Republice Czeskiej (współautorzy: J. Vavrušková, M.Battek), Słupskie Prace Geograficzne, 2016, nr 13,  s. 105-121.
 35. Walory geoturystyczne Ziemi Kłodzkiej, Wyd. Silesia, 2015, ss. 79.
 36. Tradycja wobec komercjalizacji na przykładzie muzeów górnictwa węglowego regionu sudeckiego (współautorzy R. Borzęcki, T. Marek), III Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów Podziemnych w Polsce, Wieliczka, 2015, s. 69-83.
 37. Tourist traffic in the Aconcagua massif area, (współautor M. Wieczorek), Quaestiones Geographicae, 2015, nr 34(3),  s. 65-76.
 38. Himalaje jako kierunek geograficzny polskich wypraw wysokogórskich do 1989 roku, Słupskie Prace Geograficzne, 2015, nr 12, s. 47-68.
 39. Zagospodarowanie turystyczne i ruch turystyczny w rejonie masywu Mont Blanc, Słupskie Prace Geograficzne, 2015, nr 12, s. 69-84.
 40. Programy edukacyjne Krkonošského národního parku (KRNAP), Studia i Materiały CEPL w Rogowie, 2015, 17, z. 45 nr 4, s. 155-162.
 41. Wpływ transformacji ustrojowej na kierunki i typy polskich wypraw wysokogórskich, Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, ss. 156.
 42. Próby tworzenia nowej jednostki administracyjnej na przykładzie Jastrzębiej Góry, Regiony Nadmorskie. Elementy rozwoju społecznego regionów nadmorskich, Wyd. Bernardinum, Pelplin, 2014, nr 22, s. 73-82.
 43. Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena, Studia z Geografii Politycznej i Historycznej. Krajobrazy (regiony) historyczno-polityczne, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, t. 3, s. 321-342.
 44. Położenie Sudetów, jednostki fizyczno-geograficzne (współautor I. J. Olszak) [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, s. 7-30.
 45. Flora i fauna w Sudetach (współautor W. Giża) [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 192-226.
 46. Ochrona przyrody w Sudetach, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 227-261.
 47. Uzdrowiska sudeckie, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014, s. 313-333.
 48. Historia turystyki, [w:] Sudety i Przedgórze Sudeckie. Środowisko, ludność, gospodarka, red. A. Marek, I. J. Olszak, Wyd. Silesia, Wrocław, 2014,s. 383-405.
 49. Karakorum jako rejon eksploracji wysokogórskiej Polaków do 1989 r., Słupskie Prace Geograficzne, 2014, nr 11, s. 91-103.
 50. Sakralne podziemia Republiki Czeskiej jako atrakcja turystyczna, Słupskie Prace Geograficzne, 2014,  nr 11, s. 105-117.
 51. Symboliczne cmentarze ludzi gór w krajobrazie górskim (współautor: D. Narożna), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2014, nr 22, s.41-51.
 52. Pilot wycieczek, przewodnik turystyczny. Testy i zagadnienia. Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2013, ss. 205.
 53. Geoturystyczne walory hałdy dawnej kopalni węgla „Nowa Ruda” (współautor: R. Borzęcki), [w:] Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, z. 5, red. P. Zagożdżon, M. Madziarz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2013, s. 15-25.
 54. Żeglarstwo deskowe szansą rozwoju gospodarki turystycznej Półwyspu Helskiego (współautor: D. Narożna), Regiony Nadmorskie, 2013, nr 21, Wyd. Bernardinum, Gdańsk- Pelplin, s. 135-144.
 55. Współczesne wykorzystanie obiektów sakralnych Pragi, [w:] Obiekty religijne w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, 2013, nr 21,  s. 181-195.
 56. Geotourist attractions of the Klesnica Valley (współautor S. Koszela), Geoturystyka, 2013, nr 32-33, s. 13-24.
 57. Atrakcje turystyczne Czeskiego Raju, Słupskie Prace Geograficzne, 2013, nr 10, s. 73-87.
 58. Pasmo Hindukusz jako cel eksploracji polskiej w latach 1960-1983, Słupskie Prace Geograficzne, 2013, nr 10, s. 89-107.
 59. Efekty współpracy transgranicznej wybranych gmin partnerskich Euregionu Glacensis (współautor: M. Żochowska), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy,  Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2012, z. 29, s. 282-294.
 60. Komercjalizacja gór wysokich na przykładzie szczytu Aconcagua, [w:] Nowa ekonomia turystyki kulturowej, red. M. Leniartek, K. Widawski, Wyd. WSZ Edukacja, Wrocław, 2012, s. 69-84.
 61. Geografia regionalna świata. Zeszyt ćwiczeń dla studentów geografii i kierunków pokrewnych (współautor: M. Wieczorek), Wyd. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, 2012, ss. 176.
 62. Tourism as a factor of increasing crime rate in seaside towns: a case of Władysławowo, Baltic Coastal Zone, 2012, nr 16, s. 77-88.
 63. Wyspa Wielkanocna jako współczesny cel turystyczny, Słupskie Prace Geograficzne, 2012,  nr 9,  s. 43-60.
 64. Turystyczne jaskinie Czech i Moraw (współautor: I. J. Olszak), Słupskie Prace Geograficzne, 2012, nr 9, s. 61-78.
 65. Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Dolinie Dzikiej Orlicy (współautor: W. Borkiewicz), Orlické Hory a Podorlicko, 2012,  nr 19, s. 297-309.
 66. Zagospodarowanie turystyczne obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, [w:] Lokalne i regionalne problemy gospodarki przestrzennej, red. W. Gulczyński, Wyd. Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., 2012, s. 255-276.
 67. Zróżnicowanie oferty pobytowej na przykładzie przygranicznych uzdrowisk Sudetów Wschodnich (współautor: M. Żochowska), (red). Łuczak J., Szczepańska M., Bronowicki S. [w:] Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej (red.), Wyd. Wielkopolskiej Wyższej  SzkołyTurystyki i Zarządzania w Poznaniu, 2012, nr 6 /12, s. 229-249.
 68. Dominanty turystyczne krajobrazu otwartego Euroregionu Glacensis powstałe w wyniku współpracy transgranicznej (współautor: M. Żochowska, I. Tylman), red. J. Łach, A. Zaręba, [w:] Studia Krajobrazowe. Krajobrazy zdefiniowane znaki i symbole w krajobrazie, 2012, t. III, s. 349-374.
 69. Zróżnicowanie państwowych uprawnień turystycznych w świetle przepisów prawnych (współautor: T. Legutko), [w:] Zarządzanie wiedzą w turystyce, a efektywność gospodarki turystycznej, (red) Morawski M., Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław, 2012, s. 227-241.
 70. The development of tourism as the determiner of changes of natural and antropogenic environment in the time of globalization, Seventh International Conference (współautor: A. Zienkiewicz), Security in the age of global changes, St. Klement Ohridski University, Sofia, 2012, s. 161-166.
 71. Kolej w Dolinie Białej Lądeckiej jako niewykorzystany element krajobrazu kulturowego (współautor: M. Żochowska, I. Tylman), [w:] Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 2012, nr 18,  s. 115-128.
 72. Możliwości rozwoju sztolni pouranowych w Kletnie na potrzeby turystyki i edukacji (współautor: T. Marek), II Konferencja Muzeów Górniczych i Skansenów podziemnych w Polsce, Wieliczka, 2012, s. 97-114.
 73. Turystyka w lasach i obszarach chronionych Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2011,  R.13, Zeszyt 3 (28),  s. 48-53.
 74. Dywersyfikacja kontra schematyzacja. Praga w ofertach turystycznych biur podróży Pomorza Środkowego (współautor: A. Zienkiewicz), red. M. Leniartek, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2011, s. 125-139.
 75. Zamknięta strefa rejonu Czarnobyla jako miejsce destynacji turystów, Słupskie Prace Geograficzne, 2011, nr 8, s. 37-46.
 76. Możliwości rozwoju turystyki kwalifikowanej w Polsce na przykładzie wspinaczki, Słupskie Prace Geograficzne (współautor: W. Lewandowski), 2011,  nr 8, s. 47- 56.
 77. Wysokogórska biografia na przykładzie Andrzeja Zawady, Jerzego Kukuczki i Wandy Rutkiewicz (współautor: M. Wieczorek), [w:] Turystyka kulturowa w świetle badań interdyscyplinarnych, red. J. Szczepankiewicz- Battek, M. Dąbrowska, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2010, s. 47-62.
 78. Walory, zagospodarowanie i ruch turystyczny na obszarze Pojezierza Ińskiego (współautor: K. Parzych), Słupskie Prace Geograficzne, 2009,  nr 6, s. 103-116.
 79. Przedwojenne polskie wyprawy a rozwój współczesnej turystyki wysokogórskiej, [w:] Leniartek M. (red.), Terra Incognita w turystyce, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2009, s. 245-253.
 80. Błękitna Szkoła stymulatorem rozwoju edukacji i turystyki w województwie pomorskim (współautor: G. Czapiewska), [w:] Terra Incognita w turystyce, red. M. Leniartek, Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, 2009, s. 273-281.
 81. Intensywność ruchu samochodowego w obszarach otaczających park narodowy i jej wpływ na przyrodę na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego (współautor: K. Parzych), [w:] Świadomość ekologiczna a rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Rydz, A. Kowalak, Akademia Pomorska w Słupsku, 2008, s. 258-266.
 82. Pionierskie wyczyny Polek na górskich szlakach i skalnych ścianach, Słupskie Prace Geograficzne, 2008, nr 5, s. 43-51.
 83. Zagospodarowanie turystyczne doliny Horcones, [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia człowieka, red. D. Świątek, M. Bednarek, P. Siłka, Dokumentacja Geograficzna, 2008,  nr 36, s. 268-273.
 84. Konflikty płci na wyprawach wysokogórskich (współautor: J. Szczepankiewicz-Battek), [w:] Stereotypy i wzorce męskości w różnych  kulturach świata, red. B. Płonka-Syroka, Wyd. DiG, Warszawa, 2008, s. 295-306.
 85. Obiekty turystyki kwalifikowanej na Półwyspie Helskim, Słupskie Prace Geograficzne, nr 3, 2007, s. 231-236.
 86. Wypadki taterników i alpinistów polskich w okresie 1950-2000, [w:] Badania regionalne – wybrane problemy, red. M. Strzyż, A. Świercz, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, Kielce, 2007, t. III, s. 67-73.
 87. Wpływ ruchu turystycznego na środowisko przyrodnicze Tatrzańskiego Parku Narodowego (współautor: K. Parzych), [w:] Problemy turystyki XXI wieku, red. W. Maik, K. Marciniak,  Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007,  t. 6,  s. 93-102.
 88. Obraz społeczno- demograficzny polskich himalaistów na podstawie wybranych wypraw wysokogórskich, [w:] Problemy turystyki XXI wieku, red. W. Maik, K. Marciniak, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, 2007,  t. 6, s. 349-355.
 89. Komercyjne wyprawy wysokogórskie i ich konsekwencje, [w:] Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, red. T. Komornicki, Z. Podgórski, PAN – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Warszawa, Dokumentacja Geograficzna, 2006, nr 33, s.167-171.
 90. Iwołgińsk – zreaktywowany ośrodek buddyzmu tybetańskiego w Rosji, Perigrinus Cracoviensis, 2005, nr 16, s. 271-277.
 91. Natężenie ruchu samochodowego w świetle badań terenowych na przykładzie miasta Władysławowa, [w:] Zagospodarowanie  przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce, red. M. Dutkowski, Materiały konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szczecin, 2005, s. 26-30.
 92. Osiągnięcia Polaków w eksplorowaniu gór wysokich, Słupskie Prace Geograficzne, 2005, nr 2, s. 107-112.
 93. Kształtowanie poglądów ekologicznych na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej się Europie, red. A. Kowalak, E. Rydz,  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk, 2005, s. 316-324.
 94. Znaczenie sportów wodnych w aktywizacji strefy wybrzeża województwa pomorskiego, [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, red. Z. Michalczyk, Materiały Konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Lublin, 2004, s. 691-696.
 95. Rola Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w kształtowaniu turystyki, edukacji i ochrony środowiska przyrodniczego, [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, red. M. Śmigielska, J. Słodczyk, Materiały konferencyjne Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Opole, 2003, s. 533-537.
 96. Analiza ruchu turystycznego miejscowości letniskowej na przykładzie Jastrzębiej Góry w świetle badań ankietowych, Słupskie Prace Geograficzne, 2003, nr 1, s. 69-80.
 97. Rozwój osadnictwa nadmorskiego na przykładzie Jastrzębiej Góry, [w:] Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast, red. A. Szwichtenberg, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomii i Zarządzania, nr 9, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 2002, s. 161-168.